Valilik, il genelinde kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğunu içeren bir genelge yayımladı.

"Temel ilkeler" başlıklı genelgede, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta olup aynı Kanunun 2'nci maddesinde Kanun kapsamına giren idareler sayılmak suretiyle bildirildiği açıklandı.

Buna göre, "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 'Temel İlkeler' başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur" ifadesi yer almaktadır. Aynı Kanunun "İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar" başlıklı 62 inci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanunun 21 ve 22 inci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10' unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60. maddesinde görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir.

İlimiz genelinde "Doğrudan Temin" usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen hükümlerin dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesini önemle rica ederim. “ Denildi.

Editör: Admin Admin