Siirt'te Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal Ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında Kararlar alındı.

28.05.2024
KARAR TARİHİ: 27.05.2024
KARAR NO        : 2024/01

İLGİ:  a) İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)’nün 22.07.2022 tarihli ve

        33768 sayılı yazı emirleri.

      b) Valilik Makamının 25/07/2022 tarihli ve 2022/05 sayılı kararı.

      c) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünün 22.04.2024

        Tarihli ve 4544461 sayılı yazısı.

d) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünün

  01.05.2024 tarihli ve 4570994 sayılı yazısı.

AMAÇ

MADDE 1 - İlimiz sınırları içerisinde yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj, gölet, regülatör, sulama ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde özellikle yaz aylarında;

         Suyun Depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesislerde;

            1.1. Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi,

1.2. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli (kum) malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle zeminin çamur formunda olması,

1.3. Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,

1.4. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi,

1.5. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,

1.6. Gölalanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması,

1.7. Yeni hizmete giren Ilısu Barajı’nın, su havzasının geniş bir alanı kaplaması,

Su iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallarda:

            1.8. Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipodermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi,

1.9. Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,

1.10. Suyun hızlı ve türbülanslı akması,

1.11. Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması,

1.12. Kanal güzergâhı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının yer alması sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturduğundan;

Yaşanan boğulma olaylarının önlenmesidir.

KAPSAM

MADDE 2 - İlimiz sınırları içerisinde yerüstü ve yer altı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla inşa edilen; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen deyimler;

3.1. Baraj/ Gölet Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan barajın arkasında (membaında) oluşan gölü,

3.2. Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferini sağlamak maksadıyla inşa edilen kanalı,

3.3. Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı,

3.4. Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren yapıları,

3.5. Mülki Amir: Siirt Valisi ve İlçe Kaymakamlarını,

3.6. Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatını,

3.7. İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.

DAYANAK

MADDE 4 -

4.1. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesi,

4.2. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 1 l/c ve 66’ncı maddesi.

GENEL ESASLAR

MADDE 5 -

5.1. İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına,

5.2. İl Sınırları içinde yer alan; Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına,

5.3. İl Sınırları içinde yer alan; Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına,

5.4. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına,

5.5. İdari yaptırım cezalarının Kolluk Kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ 104. Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;

MADDE 6 –

6.1. Akarsu havzalarındaki kum ocaklarının sınırları dışında çalışıp çalışmadığı, nehir yatağım bozup bozmadıkları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından takip edilecek ve bu konuda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması açısından gerekli hassasiyet gösterilmesine, gerekli uyarıların yapılmasına,

6.2. Vatandaşlarımızın herhangi bir can ve mal kaybına uğramaması bakımından, suya girmenin tehlikelerine karşın mevcut uyarı tabelalarına ilaveten, Ilısı Barajı, Çetin Barajı, Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı İşletmesi, Miran Enerji (Baran HES-I) ve DSİ 104. Şube Müdürlüğü tarafından  belirlenen formata uygun olarak görsel uyarı içeren tabelaların yerleştirilmesine, mevcut uyarı tabelalarının kontrol edilmesine yetersiz ise takviye yapılmasına, uyarı afişlerinin dağıtılması ve asılmasına,

6.3. Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarınca halkın duyarlılığının artırılması amacıyla, yerel TV ve yerel gazeteler ile yayın sisteminden uyarıcı anons ve bilgilendirme duyuruların yapılmasına,

6.4. İl Müftülüğünce halkın duyarlılığının artırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, konunun Cuma Hutbelerinde her hafta işlenmesine,

6.5. Okullarda enerji ve barajlar konulu eğitim çalışmaları, periyodik dönemler halinde yerine getirilmesine ve öğretmenler tarafından, öğrencilere nehirde yüzmenin tehlikeleri ve ani su yükselmeleri hakkında uyarılarda bulunmasına,

6.6. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyunda farkındalığı artırıcı panel, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin düzenlenerek çıktılarının kamuoyu ile paylaşılmasına,

6.7. Suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürlerin İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak farkındalık oluşturmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri ile turizm tesisleri ve su sporları işletmelerine dağıtılmasına,

6.8. İl/İlçelerimizde imkanlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenmesi ve/veya isteklilere cankurtaranlık eğitimi verilmesine,

6.9. Çay ve Akarsu güzergâhlarında bulunan kum ocağı vb. işletmelerin, suya kapılma anında hızlıca müdahale edebilmeleri için halat, can simidi, can yeleği gibi kurtarma malzemeleri bulunduracaktır. Konunun İl Özel İdare Genel Sekreterliğince takip edilmesi, ayrıca işletme personeline müdahale edebilmeleri için gerekli bilgilendirmeyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesine,

6.10. İlimiz sınırları dahilinde inşaatı devam ve bundan sonra kurulacak olan hidroelektrik santrallerin üretim faaliyetine geçmesi halinde, yukarıda belirtilen Baraj HES’lere verilen görev ve sorumluluklar, yeni barajlar için de geçerli olup, konunun DSİ 104. Şube ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından takip edilmesine,

6.11. DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; Yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi tarafından yapılmasına,

DSİ 104. Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğince su kenarına araç girişini engellemek maksadıyla toprak set ile kapatılmasına,

6.12. Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri açısından, nehir havzasında suların yükselip çekildiği alanlara girmemelerine,

6.13. Kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşlarımızın suya girmek ve piknik yapmak için yoğun olarak bulundukları bölgelerde Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine,

6.14. Meydana gelebilecek vakalar için gerekli emniyet tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanmasına,

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 7 - Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesi uyarınca bu kararın "Genel Esaslar" başlığı altındaki 5.5. maddesindeki görevlilerce idari işlem uygulanır.

         YÜRÜRLÜK

MADDE 8- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Valilik Makamının 25.07.2022 tarihli ve 2022/05 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır.)

YÜRÜTME

MADDE 9- Bu Kararı Siirt Valiliği yürütür.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

SİİRT VALİLİĞİ

Editör: Admin Admin