Bu haber kez okundu.

Belediye Meclisi Haziran Ayı Kararları
Siirt Belediye Meclisinin 4-8 tarihleri arasında belediye meclis toplantı salonunda yaptığı oturumlarda alınan kararlar açıklandı.

Buna göre Belediye meclisinin Haziran toplantılarında aldığı 17 karar şöyle;

1.Siirt Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 465 ada, 9 nolu parselin plan tadilat dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine, oybirliğiyle karar verildi.

2.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, BDP Grubundan A. Latif ÇEKİN, Osman SEVİL, Kamil URAL, Ak Parti Grubundan Mansur ÖZKILIÇ ve Abdurrahman ADIGÜZEL’den müteşekkil 1 ay süreyle "Zabıta ve İtfaiye Personellerinin Fazla Çalışma Ücretlerinin Tespiti Komisyonu"nun kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

3.Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen 3 adet ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

Çevre Sağlığı Komisyonu Raporu:
5 Haziran 2012 itibariyle Dünyada Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Biz Çevre Komisyonu olarak Meclisimizin ve Siirt halkının Çevre Gününü kutluyoruz. Bu gün dolayısıyla Komisyonumuz bilgilendirme amaçlı bir sunum hazırlamıştır. Sunumumuz aşağıdaki gibidir.
Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir.
Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.
İnsanlar, toplumsal yaşam ilişkiler içerisinde doğal kaynaklan kullanarak, teknoloji geliştirerek, ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin gelişimi ile insanlar kendilerine yapay çevreyi oluştururlar. Toplumlar, yapay çevre içindeki yaşam koşullarını geliştirirken doğa ile sürekli bir ilişki içindedir. İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır. İnsanoğlu'nun yeryüzünde yaşamaya ve kendisine ait yapay çevre oluşturmaya başlamasından bu yana insan ve doğa arasındaki denge, insan aleyhine devamlı olarak bozulmuştur. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre sorunları yaratan insan, bu sorunların kendisine dönmesi ve sağlığını olumsuz yönde etkilemesi üzerine çevre bilincine varabilmiş ve bu kavramı kabul etmiştir.
Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir.
Bu özelliler dikkate alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

1. Fiziksel Kirlenme
Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve göllere boşaltılması, doğal erozyon ile toprakların göl ve denizlere taşınması açık kahverenginden, kırmızı siyaha kadar değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay suların fiziksel kirlenmesidir.

2. Kimyasal Kirlenme
Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların hayati faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır. Örneğin; çeşitli fabrika katı ve sıvı atıklarının verimli tarım arazilerine veya akarsu ve nehirlere boşaltılması söz konusu tarım topraklarının, akarsu ve göllerinin zararlı ağır metallerle kirlenerek kimyasal kirlenmeye maruz kaldığım gösterir.

3. Biyolojik Kirlenme
Doğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli mikroorganizmalarla kirlenmesi ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların mikroorganizmalarla kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve denizlere boşaltılması ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar toprağa, suya ve atmosfere geçerek bu ortamların mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar.

Çevre unsurlarına göre çevre kirliliği 4 gruba ayrılır.
a) Hava kirliliği
b) Toprak kirliliği
c) Su kirliliği
d) Ses kirliliği
Çevre Komisyonu olarak Önerilerimiz:
Çevre duyarlılığının gelişmesi amacıyla İlimizin muhtelif yerlerine pankart, afiş, yazı türünden metaryellerin asılması ve dağıtılması,
Belediyemizin bu konuda panel, konferans ve benzeri faaliyetlerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Belediye Gelirlerini Artırma ve Yolsuzlukları İnceleme Komisyonu Raporu:
-Yapılan işlerin denetiminin yapılarak elde edilen atıkların hurda olarak toplanması.
-Enerji tasarrufunun sağlanması amacıyla az enerji tüketen aydınlatma ve elektronik eşyaların tercih edilmesi.
-Satın alınacak araç ve gereçlerin ekonomik olması için seçici olması ve erişilebilir garanti ve teknik servisinin olması.
-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün varsa fidanlığının büyütülmesi yoksa geniş bir fidanlığın kurulmasının sağlanması.
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:
-Kadın erkek eşitliği ile ilgili çalışmaların devamına ve komisyon çalışmalarının 1 yıl süreyle uzatılmasına oybirliğiyle kabulüne,

Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

4.Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen 4 adet ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;
Şehircilik Komisyonu Raporu:
-İlimizde modern şehircilik anlayışını kazandırmak amacıyla; Belediyemizce büyük bir özveriyle yapılan içme suyu, temizlik, yol, haşerelerle mücadele hizmetlerinin anlatılmasıyla birlikte yapılan hizmetlere sahip çıkılması, ayrıca varsa sorun ve önerilerin değerlendirilmesi konusunda her mahallede haftanın belirlenecek günde ve mekânda mahalle muhtarının da hazır bulunacağı bilgilendirme toplantısının düzenlenmesine,
-Şehir merkezindeki otopark alanlarının yetersizliği nedeniyle, otoparka uygun boş bulunan arazilerin tespiti yapılarak gerekli muvafakat alındıktan sonra geçici otopark alanı olarak düzenlenmesine.
Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:
-İlimizin tanınmış ürünlerden olan Siirt Fıstığının tanıtımı için fıstık festivalinin düzenlenmesine,
Keçiören Parkı Ve Hayrettin Özgen Parkı Araştırma Komisyonu Raporu:
-İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii Vakfına ait Keçiören Parkı ile Hayrettin Özgen Parkı’nın mevcut durumu çalışmaların devamına,
İsimsiz Cadde ve Sokaklara İsim verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:
-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değiştirilmesine ilişkin çalışmaların devamına.

Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

5.Aşağıda nitelikleri belirtilen 13 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması "Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı" gereği zorunlu olduğundan;

1.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 319 ada, 13 nolu parselin plan tadilat dosyası,
2.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 293 ada, 54 nolu parselin plan tadilat dosyası,
3.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 290 ada, 13 nolu parselin plan tadilat dosyası,
4.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 317 ada, 28 nolu parselin plan tadilat dosyası,
5.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 454 ada, 6 nolu parselin plan tadilat dosyası,
6.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 408 ada, 9 nolu ve 406 ada, 40 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,
7.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 280 ada, 128 nolu parselin plan tadilat dosyası,
8.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 408 ada, 8 nolu parselin plan tadilat dosyası,
9.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 394 ada, 18 nolu parselin plan tadilat dosyası,
10. Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 312 ada, 11 nolu parselin plan tadilat dosyası,
11. Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada, 126 nolu parselin plan tadilat dosyası,
12.Siirt İli Merkez İnönü Mahallesi’nde bulunan 17 ada, 5 nolu parselin plan tadilat dosyası,
13.Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 295 ada, 55 nolu parselin plan tadilat dosyalarının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine, oybirliğiyle karar verildi.

6.Belediye Meclisinin Temmuz/2012 Meclis toplantısının, 02 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binası 3. katındaki Meclis Salonunda yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

7.Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı araç ve iş makinelerini Belediyemize hibe etmek isteyen İtalyan Ülkesinde bulunan Pancar Firmasının teklifi üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince söz konusu araç ve iş makinelerinin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize hibe edilmesine, araç ve iş makinelerini bedelsiz olarak teslim alınmasına ve Belediyemiz adına devir-teslim işlemlerinin yapılmasında 11162419050 T.C. kimlik numaralı Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÖZDEMİR’in yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.
Hibe Edilecek Araç ve İş Makineleri :
Miktarı: Cinsi:
1 adet Silindir (ön demir bandajlı)
1 adet Ambulans
1 adet Greyder
1 adet Kazıcı-Yükleyici
1 adet Mini Yükleyici
1 adet Süpürge Makinesi
5 adet Damperli Kamyon
1 adet Finisher
1 adet Asfalt Plenti
1 adet Ağaç sökme ve dikme iş makinesi
1 adet Tır Kafası - Dorse (Lowbed)

8.Mülkiyeti Siirt Belediyesi Tüzel kişiliğine ait Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada 15 nolu parselin ifrazından oluşan ve Belediyemize fayda sağlamayan 1146 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 1147 ada 1, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca satışının yapılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

9.Siirt İli Merkez Doğan Mahallesi’nde bulunan 255 ada 56 nolu parsel mevcut imar planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik dosyası ile birlikte Emsal:1,50 ve hmax: serbest olmak üzere "Eğitim Tesis Alanı"na dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

10.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 317 ada 1 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 7 katlı konut alanıdır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte alanın fonksiyonu "Eğitim Tesis Alanı"na dönüştürülmüştür. Mevcut durumda ön bahçe mesafesi 5 m. iken öneri değişiklik ile birlikte 8 m’ye çıkarılmıştır. Yan ve arka bahçe mesafesi ise 3 m olacak şekilde, emsal: 1,50 ve hmax:9,50 m yapılaşma koşullarına uyulacak şekilde hazırlanan plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

11.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 448 ada 44 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik dosyası ile birlikte kat adedi 7 emsal:3,00 olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; bölgede emsal teşkil edecek yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

12.Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 290 ada 13 nolu parsele ilişkin serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan değişiklik dosyası ile birlikte asma kat talep edilmiştir. Komisyonumuz tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu çevre yapılaşmalarda da asma kat olduğu tespit edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

13.Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 295 ada 63 nolu parsele ilişkin serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan dosya Komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Mevcutta "Ticaret Alanı" olarak planlanan alanda fonksiyon değişikliğine gidilmeden sadece çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

14.Siirt İli Merkez Ulus Mahallesi’nde bulunan 150 ada 12 nolu parselde mevcut imar planında 7 m. genişliğinde yol bulunmaktadır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte söz konusu yolun cephesinde bulunan bazı yapıların mağduriyetinin olduğu belirtilmiştir. Yapılan inceleme sonucu bazı yapıların yolda kaldığı tespit edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; hazırlanan değişiklik dosyasına uygun olarak yolun yapıya denk gelen kısmının kapatılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

15.Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 533 ada 12 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Mevcut durumda ön bahçe 5 m, yan bahçe 4 m ve arka bahçe h/2 olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte ön bahçe 5 m korunarak, arka ve yan bahçe 3m’ye düşürülmüştür. Aynı zamanda asma kat talebi bulunmaktadır. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; yapılan inceleme sonucu arka bahçenin yetersiz bulunması bu mesafeyi 5 m olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

16.Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 465 ada 9 nolu parselde mevcut imar planındaki taşıt yolunun cephesinde yer alan konutların büyük kısmının yolda kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum konut sahiplerinin mağduriyetine sebep olacağından, taşıt yolu 9 m genişliğinde yaya yoluna dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

17.Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 730 ada 1 nolu parselde mevcut imar planında 7 m. genişliğinde yol bulunmaktadır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte söz konusu yol mevcut yapının bahçe duvarına denk geldiğinden mağduriyetinin giderilmesi için yol genişliğinin 6 m’ye düşürülmesi talep edilmektedir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oyçokluğuyla karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nusret 8 yıl önce

şu siirtin bozuk yollarını yapamadınız.bir otogar bile yaptıramadınız şu memlekete.3 tane doğru düzgün park yaptırmak çok mu zor?

banner362

banner359