Bu haber kez okundu.

Ağustos Ayı Meclis Toplantısında Alınan Kararlar Açıklandı
Buna göre Ağustos ayı belediye meclis toplantısında alınan 35 karar şöyle;1- Aşağıda nitelikleri belirtilen 6 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması "Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı" gereği zorunlu olduğundan;

1.1 Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 295 ada, 43 nolu parselin plan tadilat dosyası,

1.2 Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada, 275 ve 276 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,

1.3 Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 522 ada, 7 nolu parselin plan tadilat dosyası,

1.4 Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 286 ada, 98 nolu parselin plan tadilat dosyası,

1.5 Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 249 ada, 12, 13, 17, 128 ve 1133 ada 1 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,

1.6 Siirt İli Merkez Doğan Mahallesi’nde bulunan 259 ada, 9 nolu parselin plan tadilat dosyalarının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine, oybirliğiyle karar verildi.

2- 06/12/2011 tarihli ve 198 sayılı meclis kararına dayanılarak 2012 Yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde sosyolog kadrosuyla görev yapan Katibe DEMİR’in görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan sosyolog kadrosuna, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince sosyolog Celile ASI’nın 2012 Yılı içinde tam zamanlı sözleşmeli memur personel statüsünde çalıştırılmasına, 2012 Yılı ücret tavanını aşmamak üzere ücret tespitini yapmaya, Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

3- Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1 adet 6 dereceli memur kadrosunun 6 dereceli eğitmen kadrosuyla değiştirilmesine ilişkin yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Belediyemiz bünyesindeki eğitmen kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, norm kadro cetvelinde halen boş bulunan 1 adet 6 dereceli memur kadrosunun 6 dereceli eğitmen kadrosuyla değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oyçokluğuyla kabul edilen; Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan yol kaplama işinde kullanılmak üzere İller Bankasından KDV. Dahil 6.195.000 TL (altımilyonyüzdoksanbeşbintürklirası) kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Sayın Selim SADAK’ın yetkili kılınmasına, Ak Parti Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

5- Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi mevkiinde bulunan Belediyemize ait halı saha ve kafe-büfenin 3 yıldan fazla kiraya verilmesi teklifi üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince, Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi mevkiinde bulunan Belediyemize ait halı saha ve kafe-büfenin 2886 Sayılı D.İ.K.’nu hükümlerine göre 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

6- Siirt İli Merkez Havaalanının yanında yeni kurulan Siirt Üniversitesi Kampusünün 2012 – 2013 eğitim ve öğretim yılı içerisinde faaliyete geçeceğinden, öğrencilerin toplu taşımacılıktan faydalanması ve mağdur edilmemesi için Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, Ak Parti Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

7- Mülkiyeti Siirt Belediyesi Tüzel kişiliğine ait Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan ve tamamı işgal altında olan 465 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin satışı üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan ve tamamı işgal altında olan 465 ada 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parsellerin satışının yapılmasına, Ak Parti Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

8- Okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemizce oluşturulan Bilgi Evi ve Kurs Merkezi’nin görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini belirlemek, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanılışında başvurulacak yöntemleri belirlemek amacıyla hazırlanan söz konusu yönetmeliğin okunmasından sonra tasdiki hususunda yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca yasalar çerçevesinde hazırlanan ilişik Siirt Belediyesi Bilgi Evi ve Kurs Merkezi Yönetmeliğinin tasdikine, Ak Parti Grubundan Abdullah İLBAŞ, Ali TİMURLENK, Abdurrahman ASLAN, Mustafa ALTUNKUM ve Mehmet Fatih SAĞLAM’ın ret oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

9- Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen 7 adet ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;

9.1 Çevre Sağlığı Komisyonu Raporu:

- Umuma açık yerlerin denetlenmesi, işletmelerin kullandığı su depolarının temizlik ve dezenfekte açısından kontrol edilmesi, eskimiş su depolarının yenilenmesi, naylon, plastik ve kağıt atıklarının atılacağı kutuların şehir merkezine yerleştirilmesine ilişkin çalışmaların Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

9.2 Belediye Gelirlerini Artırma ve Yolsuzlukları İnceleme Komisyonu Raporu:

- İşgaliye paralarının alınması,

- Para cezalarının tatbik edilerek tahsilatının sağlanması,

- Eski Şirvan minibüs durağının belediye için ekonomik kazanç sağlanarak kiraya verilmesi,

- Çalışmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için mevcut komisyonumuzun, Belediye Gelirlerini Artırma Komisyonu ile Yolsuzlukları İnceleme Komisyonu adı altında iki komisyona bölünmesi, bunlara ilişkin çalışmaların Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

9.3 Kültür ve Sanat Komisyonu:

- İlimizin tarihi ve kültür alanlarını gösterir reklam afişlerinin bastırılarak halkımızın yoğun olduğu alanlara astırılarak görsel zenginlik oluşturulması,

- Sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanamayan çocukların bu eksikliğini gidermek amacıyla halkın yoğun olduğu Güres Caddesi, Kızlar Tepesi ve kenar mahallelerde belirlenecek günlerde etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

9.4 Şehircilik Komisyonu:

- İlimiz Güres Caddesinde bulunan Eski Sebze Pazarı Yerinin zemin bozukluğu ile birlikte düzensiz bir şekilde araç parkı olarak kullanıldığından çevre ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Söz konusu alanın inşaat çalışmalarının başlanacağı güne kadar, zemin düzenlemesinin yapılarak temiz tutulması ve düzenli park alanı haline getirilmesinin sağlanması,

- Şehrimizin en işlek caddesi olmakla birlikte il dışından gelenlerin buluşma ve gezme yeri olan Güres Caddesinin özellikle görsel açıdan renkli ışıklandırma sistemiyle aydınlatılması,

- İlimiz Aydınlar Caddesi Yetiştirme Yurdu karşısındaki boş alanın hayvan pazarı olarak kullanılması çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğundan, yeşil alan veya park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

9.5 Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:

- Kadın ve Erkek Eşitliği konusunda daha geniş kapsamlı çalışmalarda bulunmak üzere her mahalleden 1 veya 2 kişinin fahri olarak çalışmalarımıza katılmalarının sağlanması,

- Kadın ve erkek eşitliği için eğitim amaçlı bir tiyatro oyununun sergilenmesine ilişkin çalışmaların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yürütülmesine,

9.6 Keçiören Parkı Ve Hayrettin Özgen Parkı Araştırma Komisyonu Raporu:

- İlimiz Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii Vakfına ait Keçiören Parkı ile Hayrettin Özgen Parkı’nın mevcut durumu çalışmaların devamına,

9.7 İsimsiz Cadde-Sokaklara İsim Verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:

- İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değiştirilmesine ilişkin çalışmaların devamına,

Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.

10- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi hükmü gereği olarak; Belediye Meclisinin Eylül/2012 meclis toplantı gününün tespiti konusunda yapılan görüşme ve oylama neticesinde; Belediye Meclisinin Eylül/2012 meclis toplantısının, 03 Eylül 2012 Pazartesi günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binası 3. katındaki Meclis Salonunda yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

11- Siirt İli Merkez Algül Mahallesi’nde bulunan 203 ada 48 nolu parsele ilişkin 08/07/2011 tarih ve 121 sayılı meclis kararı ile kabul edilen dosya Valilik Makamının itirazı üzerine işlemi durdurulmuştur. Söz konusu itiraz konusu olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın uygun görüş yazısı dosyasına eklenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

12- Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 317 ada 30 nolu parsel, mevcut imar planında "bitişik nizam 7 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte bitişik nizam 7 kat, ön bahçe mevcut hiza, arka bahçe 3 mt. çekme belirlenmiştir. Aynı zamanda konut+ticaret fonksiyonu verilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

13- Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 406 ada 40 nolu parsel, mevcut imar planında "ayrık nizam 7 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. İmar komisyonunun incelemeleri sonucunda 406 ada 40 nolu parsel ön bahçe mevcut hiza yan ve arka bahçeler 3 m. olarak değiştirilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Bir ay süre ile askıya çıkan değişikliğe askı süresinde itiraz gelmiştir. İtiraz değerlendirilerek verilen kararda açık belirtildiği gibi konut+ ticaret fonksiyonu verilmemiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; 406 ada 40 nolu parsel ön bahçe mevcut hiza yan ve arka bahçeler 3 mt. olarak imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

14- Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 455 ada 94 nolu parsele ilişkin öneri değişiklik ile birlikte mevcut imar planında düzenlenen parselin batı yönündeki ince alan akaryakıt satış ve bakım istasyonuna ilave edilmiştir. Bu alan tesise ait sağlık koruma bandı olarak bırakılacaktır. Bu alan üzerinde herhangi bir yapı yapılmayacağı belirtilerek ada kenar çizgisi yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

15- Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 302 ada 113 nolu parsel, mevcut imar planında "bitişik nizam 7 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte bitişik nizam 7 katlı konut alanı ve ön bahçe mevcut hiza arka bahçe 3 mt. ve 91 nolu parsel sınırında 2 mt. çekme mesafesi belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; konut+ticaret fonksiyonunun reddine, diğer imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

16- Siirt İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 330 ada 19 nolu parsel, mevcut imar planında "bitişik nizam 7 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Taks: 0,40, cephe alınan yoldan 5 mt., komşulardan bitişik çekmeli ve arka bahçe mesafesi h/2 olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte Bitişik nizam 7 kat, ön bahçe mesafesi mevcut teşekkül arka bahçe mesafesi 3 mt. olarak önerilmiştir. Aynı zamanda asma kat talebi bulunmaktadır. Bu değişiklik ile TAKS ve KAKS artmıştır. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

17- Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 448 ada 35 nolu parsel, mevcut imar planında "ayrık nizam 8 katlı konut alanı taks: 0,35 kaks: 3,00 yollardan ve komşulardan 5 mt. çekmeli ve kısmen de park alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte hmax: serbest ve alanın batısında bulunan park alanının aynı ölçülerde alanın güneye kaydırılması ve alana; yollardan komşulardan 5 mt. çekmeli, Taks: 0,35 Emsal: 3,00 ve Hmax: serbest yapılaşması talep edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; söz konusu parsel ile ilgili Hmax 10 kat olması şartıyla imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

18- Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 234 ada 1 nolu parsel, mevcut imar planında "konut alanı (Emsal:1,50 ve hmax:15,50) ve yol" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile konut alanı (Emsal:2,50 ve hmax: serbest), yol alanı, park alanı ve daha sonra tüm yönlerden 5 m çekme mesafeli olarak düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

19- Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 309 ada 13 ve 14 nolu parseller, mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı taks: 0,35 kaks: 2,10 yoldan 5 mt. ve komşulardan 4 mt. çekmeli ve arka bahçe mesafesi h/2 olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte ayrık nizam 6 katlı konut alanı yoldan, komşulardan ve arka bahçeden 3 mt. çekme talep edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

20- Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 312 ada 11 nolu parsel, mevcut imar planında "ayrık nizam 6 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte ayrık nizam 6 kat, ön ve arka bahçe mevcut hiza, yan bahçelerden 3 mt. çekme belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

21- Siirt İli Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 320 ada 10 nolu parsel, mevcut imar planında "bitişik nizam 7 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte bitişik nizam 7 kat, ön bahçe mevcut hiza, arka bahçe 3 m çekme belirlenmiştir. Aynı zamanda konut+ticaret (asma kat) fonksiyonu verilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

22- Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 239 ada 2 nolu parsele ilişkin öneri değişiklik ile birlikte mevcut imar planında taks:0,35 ve kaks:1,40 konut alanı olarak düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte; taks:0,55 ve kaks:2,20 olarak düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

23- Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 283 ada 12 nolu parsel mevcut imar planında "bitişik nizam 6 katlı konut alanı" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile bitişik nizam 6 katlı konut alanı, ön ve arka bahçe mesafesi mevcut teşekkül olarak önerilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

24- Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 408 ada 10-11 nolu parseller mevcut imar planında ayrık nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte bitişik nizam 7 kat, ön bahçe mevcut hiza, arka bahçe 3 m. çekme mesafesi belirlenmiştir. Aynı zamanda konut+ticaret fonksiyonu verilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.

25- Siirt İli Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 731 ada 1 nolu parsel, mevcut imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Taks: 0,40, cephe alınan yoldan 5 m. ve komşulardan bitişik - 5 m. çekmeli ve arka bahçe mesafesi h/2 olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte parselin batısından geçen 10 m. olan yaya yolunun 8 m.’ye düşürülmesi, söz konusu parselin yollardan ve güney komşudan 3m çekmeli, bitişik nizam 7 kat alanına dönüşmesi talep edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.

26- Siirt İli Merkez Evren Mahallesi’nde bulunan 250 ada 18 nolu parsele ilişkin öneri değişiklik ile birlikte mevcut imar planında düzenlenen ada kenar çizgisi yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; söz konusu alanın ihdaslık alan olmadığı, şahsa ait mülkiyet olduğu tespit edildiği gerekçesiyle, imar planı değişikliğinin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.

27- Siirt İli Merkez Doğan Mahallesi’nde bulunan 416 ada 12 nolu parsel mevcut imar planında "konut alanı (Emsal:1,50 ve hmax:15,50), park, belediye hizmet alanı ve yol" olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile Konut alanı (Emsal:1,50 ve hmax:9,50), yol alanı, park alanı ve ticaret alanı olarak düzenlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte park alanının bir kısmı ve belediye hizmet alanının tamamı konut alanına dönüştürülmüştür. Parsel içerisinde bazı alanlarda yeşil alan önerilmiştir. Değişiklik sonrası kat adedi düşürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; bu durumun daha küçük parsellerin oluşmasına sebep olacağından ve ileriki zamanlarda çevre yapılaşma emsal gösterilerek katı tekrar mevcut duruma dönüştürülmesi söz konusu olacağından, imar planı değişikliğinin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.

28- Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 311 ada 126 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 4 katlı konut alanıdır. Öneri değişiklik ile parselin 2.500 m²’lik kısmı ifraz edilecektir. Daha sonra tüm yönlerden 5 m çekme mesafeli E:1.40 (korunmuştur) ve hmax: 7,50 mt. olmak üzere ticaret-sosyal tesis alanına (düğün salonu olarak) dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; değişiklik talep edilen alan kent aksı ile yeni çevre yolunun birleştiği noktadadır. Konut yoğunluğunun düşük tutulma sebebi de bu bağlantının öngörülmesidir. Bu değişiklik talebinin söz konusu alanda emsal oluşturacağı, konut fonksiyonuna aykırı uygulamaları arttıracağı ve trafik yoğunluğunu olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle imar planı değişikliğinin REDDİNE, Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun ret oyuna karşılık Ak Parti Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

29- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Doğan Mahallesi’nde bulunan 255 ada 56 nolu parsel mevcut imar planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik dosyası ile birlikte Emsal:1,50 ve hmax: serbest olmak üzere "Eğitim Tesis Alanı"na dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

30- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 295 ada 63 nolu parsele ilişkin serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan dosya Komisyonumuz tarafından incelenmiştir. Mevcutta "Ticaret Alanı" olarak planlanan alanda fonksiyon değişikliğine gidilmeden sadece çekme mesafeleri yeniden düzenlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

31- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 449 ada 1 nolu parselde mevcut imar planındaki taşıt yolunun cephesinde yer alan konutların büyük kısmının yolda kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum konut sahiplerinin mağduriyetine sebep olacağından, taşıt yolu 9 m genişliğinde yaya yoluna dönüştürülmüştür. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

32- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 533 ada 12 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Mevcut durumda ön bahçe 5 m, yan bahçe 4 m ve arka bahçe h/2 olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte ön bahçe 5 m korunarak, arka ve yan bahçe 3m’ye düşürülmüştür. Aynı zamanda asma kat talebi bulunmaktadır. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; yapılan inceleme sonucu arka bahçenin yetersiz bulunması bu mesafeyi 5 m olacak şekilde hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

33- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Ulus Mahallesi’nde bulunan 150 ada 12 nolu parselde mevcut imar planında 7 m. genişliğinde yol bulunmaktadır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte söz konusu yolun cephesinde bulunan bazı yapıların mağduriyetinin olduğu belirtilmiştir. Yapılan inceleme sonucu bazı yapıların yolda kaldığı tespit edilmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; hazırlanan değişiklik dosyasına uygun olarak yolun yapıya denk gelen kısmının kapatılmasına ilişkin imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

34- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Yeni Mahallesi’nde bulunan 448 ada 44 nolu parsel mevcut imar planında ayrık nizam 5 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik dosyası ile birlikte kat adedi 7 emsal:3,00 olarak belirlenmiştir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; bölgede emsal teşkil edecek yapılaşmaların olduğu gerekçesiyle imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

35- Siirt Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29/06/2012 tarihli ve 3052 sayılı yazısı ile yeniden incelenmesi istenilen; Siirt İli Merkez Kooperatif Mahallesi’nde bulunan 730 ada 1 nolu parselde mevcut imar planında 7 m. genişliğinde yol bulunmaktadır. Serbest şehir plancısı tarafından hazırlanan öneri değişiklik ile birlikte söz konusu yol mevcut yapının bahçe duvarına denk geldiğinden mağduriyetinin giderilmesi için yol genişliğinin 6 m’ye düşürülmesi talep edilmektedir. Plan tadilatının yapılması üzerinde yapılan görüşme ve oylama neticesinde; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, AK Parti Grubunun ret oyuna karşılık Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hakan 8 yıl önce

meclis toplanmaktan başka ne iş yapıyor.bir otogarı bile yaptıramadılar.

banner362

banner359